4 books "LISTENING EXERCISES" + Audio4 books nghe dành cho hs từ lớp 6 - 12 (tương đương A1, A2, B1, B1+) gồm có
Listening tests
Có answer key
Đặc biệt có đầy đủ transcripts
Đa dạng các bài tập dễ khó giúp giáo viên luyện nghe cho học sinh và thiết kế các bài nghe trong kiểm tra 1 tiết và học kì.