2000 English Colocations and Idioms - Trang Anh


2000 English Colocations and Idioms gồm 3 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu chung về 2000 Colocations và Idioms, cũng như hệ thống một số Colocations và Idioms thường gặp.


Phần 2: Hướng dẫn học 2000 Colocations và Idioms theo chủ đề (27 chủ đề).

Phần 3: 550 câu trắc nghiệm tổng hợp về toàn bộ các Colocations and Idioms đã học.


Để biết thêm chi tiết, click ở đây.