Tài liệu bỗ trợ giảng dạy tiếng Anh lớp 1

 


1) GLOBAL SUCCESS 1


📗 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY 

📕 


2) TA 1 I LEARN SMART WORLD 


📗 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY 
- Tải về  

📕 


3) TA 1 ENGLISH DISCOVERY 


📗 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY 
Tải về  

📕 


4) TA 1 FAMILY AND FRIENDS National Edition  


📗 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY 
- Tải về  

📕 iTool Family and Friends Grade 1 (National edition - 2020) 


Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.