Itool "Knowledge Encyclopedia"

 


Sách bao gồm các chủ đề về Vũ trụ, Trái Đất, Thế giới tự nhiên, Cơ thể con người, Khoa học và Lịch sử thế giới. Rất nhiều điều về thế giới mà trước đây bạn chưa bao giờ biết và nhìn thấy, có nhiều hình ảnh minh họa rõ, đẹp.